×

रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्

यस रिपोर्टको PDF संस्करण बचत गर्नुहोस्

पूर्ण PDF डाउनलोड गर्नुहोस्

वित्तीय सारांश

वित्तीय स्थिति को विवरण

सम्पत्ति

2018 2019 2020
नगद र नगद समतुल्य 26,165,376 11,758,397 17,246,696
अनुदान र सरकारी अनुबंधहरूबाट प्राप्य, र अन्य 41,985,598 69,667,428 87,851,531
लगानी, उचित मूल्यमा 24,178,987 24,907,275 20,333,650
स्थगित शुल्क र अन्य सम्पत्तिहरू 7,050,314 6,661,377 1,031,212
सम्पत्ति र उपकरण, लागतमा, शुद्ध 5,514,794 4,917,705 4,239,865
कुल सम्पत्ति $104,895,069 $117,912,182 $130,702,954

दायित्व र शुद्ध सम्पत्ति कमी

2018 2019 2020
देनदारहरू
देय खाता र अर्जित खर्च 2,940,058 5,203,578 12,227,252
Loण तिर्न सकिने 2,128,222 - -
उपार्जित पेरोल र अन्य कर्मचारी खर्च 32,249,063 32,324,388 33,043,197
कार्यक्रम प्रगति 513,036 - -
उपार्जित सेवानिवृत्ति पछि स्वास्थ्य र लाभ लागत 52,375,870 58,332,320 70,213,668
पेन्सन दायित्व 10,187,122 14,999,944 18,615,274
स्थगित लीज प्रोत्साहन र लीज दायित्वहरू 18,967,803 17,854,821 16,430,466
कुल दायित्व $119,361,174 $128,715,051 $150,529,857

प्रतिबद्धता र आकस्मिकता

2018 2019 2020
नेट सम्पत्ति
दाता प्रतिबन्ध बिना (20,144,724) (17,071,187) (25,966,724)
दाता प्रतिबन्धहरु संग - - -
उद्देश्य र समय प्रतिबन्धित 3,612,596 4,202,295 4,048,798
प्रकृतिमा नित्य 2,066,023 2,066,023 2,091,023
5,678,619 6,268,318 6,139,821
कुल शुद्ध सम्पत्ति (कमजोरी) (14,466,105) (10,802,869) (19,826,903)
कुल दायित्व र शुद्ध सम्पत्ति (कमजोरी) $104,895,069 $117,912,182 $130,702,954

राजस्व

2018 2019 2020
आपराधिक रक्षा अभ्यास 160,636,826 172,563,261 189,820,151
किशोर अधिकार अभ्यास 46,439,432 47,993,771 48,160,137
नागरिक अभ्यास 66,927,616 69,093,012 76,282,732
योगदानहरू (लाभसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष खर्चको शुद्ध) 14,870,225 14,183,747 15,414,814
लगानीमा फिर्ता (हानि), शुद्ध 358,946 801,850 907,533
अदालत पुरस्कार 278,010 14,722 96,614
अन्य आय 1,659 2,886 150,225
कुल राजस्व $289,512,714 $304,653,249 $330,832,206
2015 2016 2017 2018 2019 2020
आपराधिक रक्षा अभ्यास 153,103,977 160,074,752 157,633,083 160,636,826 172,563,261 189,820,151
किशोर अधिकार अभ्यास 42,322,535 43,607,277 43,607,277 46,439,432 47,993,771 48,160,137
नागरिक अभ्यास र अन्य 45,601,159 54,612,631 64,525,412 82,436,456 84,096,217 92,851,918
कुल कर्मचारी खर्च $241,027,671 $257,718,457 $265,765,772 $289,512,714 $304,653,249 $330,832,206
आपराधिक रक्षा अभ्यास
57.4%
किशोर अधिकार अभ्यास
14.6%
नागरिक अभ्यास
28.1%

व्ययहरू

क्रिमिनल
DEFENSE
प्रैक्टिस
जुभेनिल
RIGHTS
प्रैक्टिस
नागरिक व्यवहार कुल
कार्यक्रम
खर्च
कुल व्यवस्थापक/
फन्ड्राइजिंग
2020
कुल
खर्च
2019
कुल
खर्च
2018
कुल
खर्च
कर्मचारी खर्च
व्यावसायिक कर्मचारी तलब 79,998,842 22,579,810 31,773,955 134,352,607 6,239,140 140,591,747 128,097,647 122,039,068
सहयोगी कर्मचारीको तलब 23,663,856 6,199,081 9,971,523 39,834,460 4,778,682 44,613,142 37,127,743 34,887,650
फ्रिङ्ग लाभ र
अन्य कर्मचारी लागत
49,703,160 13,808,422 20,082,368 83,593,950 5,263,097 88,857,047 76,244,507 77,650,031
कुल कर्मचारी
खर्च
153,365,858 42,587,313 61,827,846 257,781,017 16,280,919 274,061,936 241,469,897 234,576,749
क्रिमिनल
DEFENSE
प्रैक्टिस
जुभेनिल
RIGHTS
प्रैक्टिस
नागरिक व्यवहार कुल
कार्यक्रम
खर्च
कुल व्यवस्थापक/
फन्ड्राइजिंग
2020
कुल
खर्च
2019
कुल
खर्च
2018
कुल
खर्च
अन्य खर्चहरू
कब्जा खर्च 11,461,418 2,500,269 7,073,632 21,078,319 1,631,545 22,709,864 22,241,120 21,453,840
सञ्चार 932,041 276,115 493,006 1,701,162 132,503 1,833,665 1,200,586 1,036,563
कार्यालय सञ्चालन 818,128 242,610 401,508 1,462,246 492,362 1,954,608 1,892,645 1,819,044
फर्निचर र उपकरणको खरिद र भाडामा 2,632,332 232,500 947,815 3,812,647 600,370 4,413,017 6,323,709 2,160,261
कानून पुस्तक र सन्दर्भ सामग्री 663,067 129,808 598,731 1,391,606 77,338 1,468,944 1,278,231 1,340,384
परीक्षण मिनेट 298,628 81,439 13,174 393,241 817 394,058 705,124 574,728
अनुसन्धान र विशेषज्ञ साक्षीहरूको लागत 1,334,199 68,789 632,360 2,035,348 9,525 2,044,873 2,201,260 1,805,015
व्यावसायिक सेवाहरू 258,216 34,415 4,516,098 4,808,729 1,135,478 5,944,207 5,006,611 1,318,189
यातायात 703,602 73,891 150,573 928,066 43,747 971,813 1,309,569 1,090,830
बीमा 434,041 124,420 189,149 747,610 33,924 781,534 755,887 713,869
मूल्यह्रास र परिशोधन 237,266 69,690 271,830 578,786 151,716 730,502 843,858 922,802
अन्य 691,118 82,538 949,650 1,723,306 3,096,375 4,819,681 4,320,027 3,166,853
कुल अन्य खर्च 20,507,056 3,916,484 16,237,526 40,661,066 7,405,700 48,066,766 48,078,627 37,402,378
कुल आवधिक लागत बाहेक अन्य खर्चहरू $173,872,914 $46,503,797 $78,065,372 $298,442,083 $23,686,619 $322,128,702 $289,548,524 $271,979,127
आपराधिक रक्षा अभ्यास
54.0%
किशोर अधिकार अभ्यास
14.4%
नागरिक अभ्यास
24.2%
प्रशासन र कोष सङ्कलन
7.4%
कार्यक्रमका
92.6%
व्यवस्थापक
7.0%
कोष सङ्कलन
0.4%
हामी हाम्रा कार्यक्रमहरूमा प्रत्येक डलरको 93 सेन्ट खर्च गर्छौं।

वार्षिक प्रतिवेदन अन्वेषण गर्नुहोस्

मा न्याय प्रदान गर्दै
हरेक बरो

यस रिपोर्टको PDF संस्करण बचत गर्नुहोस्

पूर्ण PDF डाउनलोड गर्नुहोस्

संलग्न हुनुहोस्

कानूनी सहायता समाज एउटा साधारण तर शक्तिशाली विश्वासमा बनेको छ: कुनै पनि न्यूयोर्कवासीलाई समान न्यायको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन।

कारवाही गर्नु