ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮਦਦ ਲਵੋ

ਹਰ ਰੋਜ਼, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮਦਦ ਲਵੋ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ

ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਆਇਸ਼ਾ ਕਿੰਗ ਅਪਾਹਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲਰ ਵਜੋਂ, ਆਇਸ਼ਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਆਇਸ਼ਾ ਰਾਜਾ  ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 

ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਲੱਖਾਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ LAS ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦੋਬਸਤ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਵਿਲਕੀ ਫਾਰਰ ਐਂਡ ਗੈਲਾਘਰ ਐਲਐਲਪੀ, ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ਫੀਲਡਜ਼ ਬਰੁਕਹੌਸ ਡੇਰਿੰਗਰ ਐਲਐਲਪੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਆਰਮੇਲਾ ਬਨਾਮ ਜ਼ਕਰ - ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (DOH) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ

ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਾਅ ਯੂਨਿਟ, ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ +ਐਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਯਤਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

7.8M

ਮੈਡੀਕੇਡ 'ਤੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀ, ਕੋਵਿਡ-1.7 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19M ਦਾ ਵਾਧਾ।

1 ਵਿੱਚ 5

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਵਿੱਚ 28.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

92%

NYC ਵਿੱਚ HIV ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੈਟੀਨਾ ਹਨ।

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਹਰ ਦਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ