ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

1964

ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਵੀਂਸ ਅਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਵੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੋਹਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਲਈ $329,000 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।