ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

1987

ਸਿਟੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ

ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਕਕੇਨ ਬਨਾਮ ਕੋਚ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਸਰਾ ਲਈ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਗੇਟਸ ਬਨਾਮ ਗ੍ਰਿੰਕਰ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਆਸਰਾ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।