ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

1977

ਮੈਡੀਕੇਡ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਯਾਰੇਟਸਕੀ ਬਨਾਮ ਬਲਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਡੀਕੇਡ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।