ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

2006

ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦੋਬਸਤ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਮਿਲਬੈਂਕ, ਟਵੀਡ, ਹੈਡਲੀ ਅਤੇ ਮੈਕਕਲੋਏ ਐਲਐਲਪੀ ਨੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਲਵਲੀ ਐਚ. ਬਨਾਮ ਐਗਲਸਟਨ, 05 CV 6920, 2005 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਏਜੰਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਲਵਲੀ ਐਚ. ਬਨਾਮ ਐਗਲਸਟਨ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।