ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਹੈਮਬਰਗਰ
ADP ਭਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਮੈਂ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕੀ ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ?