ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ: ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਛੋਟ

ਕੀ ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ?