ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

HIV/AIDS ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (H/ARP)

HIV/AIDS ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (H/ARP) ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ HIV ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਲਾਹ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। H/ARP ਮਨੋਨੀਤ ਹਸਪਤਾਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਅਤੇ ਹਾਰਲੇਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ

HIV/AIDS ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (H/ARP) ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਸਿਨਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਫਿਓਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (MLP) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ MLP ਪਹਿਲਕਦਮੀ H/ARP ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ MLP ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਊਟਰੀਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ, H/ARP ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।