ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

"ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਲੜਾਈ" ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ