ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

"ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ" ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

3 ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕਾਈਆਂ, ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

HIV/AIDS ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (H/ARP)

ਐੱਚ. ਹੋਰ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕਾਈਆਂ, ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਡੀਏਪੀ) ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਾਜਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕਾਈਆਂ, ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਸਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨਿਟ

ਹੈਲਥ ਲਾਅ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ