ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

"ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ" ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

4 ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕਾਈਆਂ, ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਯੂਨਿਟ-ਗਰੁੱਪ ਐਡਵੋਕੇਸੀ

ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਯੂਨਿਟ-ਗਰੁੱਪ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਯੋਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ, HDFC ਕੋਪ ਬੋਰਡਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ NYC ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕਾਈਆਂ, ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਭਿਆਸ

ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਯੂਨਿਟਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ; ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕਾਈਆਂ, ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੋਮ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਅਤੇ ਕਵੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕਾਈਆਂ, ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਬੇਘਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਬੇਘਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (HRP) ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ