ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

"ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ" ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ