ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਹੈਮਬਰਗਰ

ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫੈਲੋ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ

ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਫੈਲੋ ਲਈ ਸਰੋਤ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ?

ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।