ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਮਾਨਤਾ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਕੀ ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ?