ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਹੈਮਬਰਗਰ
ਹਾਊਸਿੰਗ, ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬੇਘਰਤਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਗਮਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਕੀ ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ?