انجمن کمک های حقوقی

2007

نیویورک قانونی را وضع می کند که محدودیت های بار مشتری را الزام می کند

از طریق تلاش‌های مشترک انجمن کمک‌های حقوقی و انجمن وکلای کمک حقوقی، ایالت نیویورک قانونی را وضع کرد که محدودیت‌های حجم پرونده موکل را برای وکلای مدافع کودکان در دادگاه خانواده الزامی می‌کند. در سال 2008، اداره دولتی دادگاه‌ها محدودیتی برای 150 کودک به عنوان محدودیت برای تعداد مشتریانی که یک وکیل برای کودکان می‌تواند در یک زمان نمایندگی کند، تعیین کرد.