Sosyete Èd Legal

Abolisyon esklavaj nan New York

Legal Aid Society ap goumen pou mete fen ak esklavaj kòm pinisyon pou yon krim nan Eta New York, 158 ane apre ratifikasyon 13yèm Amannman an.

Nou travay pou leve limanite nannan nan chak nan nou chak jou. Nouyòkè ki nan prizon, plis pase 7 nan 10 ladan yo se Nouyòkè koulè, yo fè fas ak kondisyon ki danjere e difisil nan espas travay epi yo regilyèman prive de pwoteksyon de baz travayè yo pandan y ap fòse yo travay dèyè bawo.

Mete fen nan pratik travay degoutan nan prizon yo

Atravè 13th Forward Coalition, Legal Aid ap avanse Pa gen esklavaj nan NY Act, ki pral ajoute yon dispozisyon ki aboli nenpòt kalite travay fòse nan seksyon Deklarasyon Dwa Lwa sou Dwa Sivil NY, ak Lwa sou jistis ak opòtinite pou travayè ki nan prizon yo, ki pral pwolonje dwa travayè yo, ki gen ladan pwoteksyon sekirite, yon salè minimòm jis, ak dwa pou yo òganize Nouyòkè ki nan prizon yo atravè amannman nan Lwa Koreksyon NY.

Soti nan fabrike siy lari yo nan kwen nou yo rive nan biwo lekòl piblik nou yo, Nouyòkè ki nan prizon yo pwodui plizyè milyon dola nan machandiz chak ane pou eta a, pandan fanmi yo ak kominote yo ap soufri. Nou dirije 13th Forward paske nou kwè tout Nouyòkè merite respè, diyite, ak salè jis pou travay yo.

Eksplwatasyon pa nimewo yo

$ 500M +

Izin prizon New York te pote plis pase 500 milyon dola pou Eta a ant 2010 ak 2020.

33¢/èdtan

Pifò Nouyòkè ki nan prizon yo touche mwens pase 33¢ pa èdtan.

77%

Nouyòkè ki nan prizon yo se moun ki gen koulè.

Mete fen nan eritaj wont New York la

Antre nan kowalisyon nou an epi ede New York avanse sou dwa sivil fondamantal ak pwoblèm jistis rasyal sa a.

Antre nan Kowalisyon an